Legislatie

Legislatie Europeana
-Lista indicativa-

1. Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 din 11 Iulie 2006, ce cuprinde prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale

2. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) Nr.1080/2006 din 5 Iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si abrogarea Regulamentul Comisiei (CE) nr.1783/1999

3. Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 din 8 Decembrie 2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 cuprinzand prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului Comisiei (CE) 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala

4. Decizia Comisiei Europeane nr. 6331/18.12.2007 privind aprobarea Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013
 
5. Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipuleaza  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune, in sensul simplificarii anumitor cerinte si proceduri in domeniul managementului financiar
 
6. Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
 
7. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii
 
8. Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru
 
9.Decizia Comisiei Europene din 19 decembrie 2013 si ghidul pentru  determinarea corecţiilor financiare aplicate de Comisie, in cazul nerespectarii regulilor privind achiziţiile publice
 

Legislatie nationala Romania
-Lista indicativa-

1. Hotararea nr. 361/2007 privind organizarea si Functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 362 din 26 martie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Hotararea nr. 163/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Hotararea nr. 908 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Hotararea Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

2. Hotararea nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale

3.Ordonanta nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"

Pentru accesarea pachetului de documente normative privind aprobarea OUG 46/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, click aici.

4. Hotararea nr. 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune si a punctelor de informare in vederea implementarii programelor operationale de cooperare teritoriala europeana – componenta transfrontaliera

5. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

8. Legea nr. 335/2007 a camerelor de comert

9. Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

10. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Notificare emisă în aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 și art. 29 alin. 21  din OUG nr. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare

Instructiuni emise in aplicarea prevederilor art 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. 3 lit. c) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

S-a modificat  OUG 34/2006. Pentru a accesa textul revizuit la data de 30 mai 2011, click aici

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a downloada acest document click aici.

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006. Pentru a downloada acest document click aici.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificată prin Legea nr. 193/2013. Pentru a vizualiza acest document click aici.

11. Ordonanta nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, completata prin Ordonanta nr. 12 din 31 ianuarie 2007

12. Ordonanta de Urgenta nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

13. Ordonanta de Urgenta nr. 195 / 2005 privind protectia mediului

14. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

15. Ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economica si Sociala, pentru proiecte finantate in cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului finantelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economica si Sociala, pentru proiecte finantate in cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

16. Ordine de cheltuieli eligibile pentru al doilea apel de proiecte

17. Hotararea nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

18. Hotararea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale.

19. Ordin nr. 220/262/517 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor numarul 850/3641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare “Asistenta tehnica” a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Ordin nr. 1479/994/1487 privind amendarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor numarul 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare “Asistenta tehnica” a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Ordin nr. 124/58/347 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor numarul 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare “Asistenta tehnica” a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

20. Legea 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”

21. Ordonanta de urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

22. Ordinul nr. 916/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – modificat și completat prin Ordinul nr. 2704/2011

Modificarea ordinului nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială"

23. Ordinul nr. 917/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – modificat si completat prin Ordinul nr. 2705 / 2011

Modificarea ordinului nr. 917/3.362/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu"

24. Ordinul nr. 918/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – modificat si completat prin Ordinul nr. 2706 din 26 octombrie 2011

Modificarea ordinului nr. 918/3.366/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate"

25. Ordinul nr. 919/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 modificat și completat prin Ordinul 2707/2011

Modificarea ordinului nr. 919/3.367/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate"

26. Ordinul nr. 920/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea people to people" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – modificat și completat prin Ordinul nr. 2708/2011

Modificarea ordinului nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială"

27. Ordinul nr. 921/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – modificat și completat prin Ordinul nr. 2709/2011

Modificarea ordinului nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială"

28. Ordinul nr. 922/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, modificat și completat prin Ordinul nr. 2710/2011

Modificarea ordinului nr. 922/3.363/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu"

29. Ordin nr. 2704 din 26 octombrie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 916/3364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare "Dezvoltare economica si sociala", domeniul major de interventie "Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale" pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Ordin nr. 2703 din 26 octombrie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 32/137/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economica si Sociala, pentru proiecte finantate in cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

30. Hotararea Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

31. Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

32. Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

33. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare

34. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

35. Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare

36. Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

37. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

38. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

39. Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

40. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

41. Hotararea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificiarile si completarile ulterioare

42. Ordin nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare

43. Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

44. Instrucţiuni nr. 1/2013, emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

45. Ordonaţa de Urgenţă  66/2011 – Mof. 480 din 28.06.2014, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

46. Hotărârea de Guvern  519/2014 - Mof. 481 din 28.06.2014, privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 cu modificările și completările ulterioare

47. Ghid privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice referitoare la acțiuni structurale

48. Ghid privind detectarea falsului în documente în domeniul acțiunilor structurale

 

Legislatie nationala Bulgaria
-Lista indicativa-


1. Hotararea de Guvern nr. 523/31 iulie 2007 ce desemneaza structurile responsabile pentru managementul, parteneriatul, monitorizarea, controlul si asistenta tehnica pentru implementarea programelor de cooperare teritoriala europeana in perioada 2007-2013 unde Bulgaria participa ca stat membru UE

2. Legea Administratiei din 5 noiembrie 1998, cu modificarile din 29 aprilie 2008

3. Legea Guvernarii si Administratiei Locale din 17 septembrie 1991, cu modificarile din 3 august 2007

4. Legea entitatilor non-profit din 1 ianuarie 2001, cu modificarile din 2006

5. Legea pentru protectia impotriva dezastrelor din 19 decembrie 2006, cu amendamentele din 28 decembrie 2008

6. Lege privind managementul financiar si controlul in sectoarele publice din 10 martie 2006

7. Legea contabilitatii din 1 ianuarie 2002, cu modificarile din 2007

8. Lege privind transferul banilor, instrumentele electronice de plata si sistemele de plata din 9 octombrie 2005, cu modificarile din 15 februarie 2008

9. Standardele Internationale de Contabilitate

10. Conturile entitatilor bugetare aprobate de Ministerul de Finante din 2006

11. Legea TVA din 1 ianuarie 2007

12. Instructiuni si alte documente emise de Ministerul de Finante

13. Legea auditului public intern in sectorul public din 31 martie 2006, cu modificarile din 2008

14. Legea bugetului de stat din Republica Bulgaria pentru anul in curs

15. Decretul privind implementarea bugetului de stat in Republica Bulgaria pentru anul in curs

16. Norme interne privind eligibilitatea cheltuielilor pentru cel de al doilea apel de propuneri de proiecte şi pentru cel de al doilea apel de proiecte strategice in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

17. Ordinul РД-02-14-25-953/02.10.2013 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page