Introducere

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

INTRODUCERE

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria este un program operational cu finantare europeana, pentru Romania si Bulgaria, in perioada 2007-2013.

Programul sprijina dezvoltarea zonelor de granita eligibile, atat din Romania, cat si din Bulgaria. El urmareste sa creeze o „punte” intre cele doua tari, cu scopul de a sprijini regiunile de granita in rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare si promovarea unor solutii comune. Astfel, granita va uni regiunile de pe ambele maluri ale Dunarii, in loc sa le desparta.

Prin intermediul programului, romanii si bulgarii din zonele de frontiera vor fi incurajati sa dezvolte noi afaceri, sa schimbe informatii si sa profite de pe urma imbunatatirii accesului peste granita. Ei vor colabora pentru a preveni inundatiile, pentru a conserva resursele naturale si pentru a promova turismul. In acest fel, zonele de frontiera vor deveni locuri mai atractive pentru oamenii care traiesc si muncesc acolo, dar si pentru investitori.

Fondurile alocate Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 insumeaza peste 262 milioane de euro. Programul este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – fondul structural creat pentru a sprijini reducerea dezechilibrelor dintre regiunile UE. Contributia UE reprezinta 83% din bugetul alocat programului (217,8 milioane de euro), restul de 17% (44,2 milioane de euro) reprezentand contributii nationale (din bugete de stat si din sursele proprii ale partenerilor care iau parte la proiecte).

Programul de Cooperare Transfronaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 are obiective specifice si o serie de rezultate preconizate. Solicitantii trebuie sa cunoasca si alte aspecte tehnice, cum ar fi zonele eligibile (aria acoperita de program) si conditiile de eligibilitate pentru solicitanti (cine poate solicita finantare prin acest program). Toate detaliile cu privire la aceste aspecte pot fi gasite in documentul de programare al Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.

Pentru a identifica Apelurile pentru propuneri de proiecte finantate prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, dati click aici.

 

Obiectivele Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Scopul strategic general al programului este apropierea oamenilor, a comunitatilor si a economiilor zonei de granita dintre Romania si Bulgaria, in vederea participarii la dezvoltarea comuna a zonei de cooperare, prin utilizarea durabila a resurselor si avantajelor sale umane, naturale si de mediu.

Romania si Bulgaria au stabilit urmatoarele obiective specifice comune pentru acest program:

 1. imbunatatirea accesului la infrastructura de transport in cadrul ariei eligibile, pentru a facilita circulatia bunurilor si persoanelor;
 2. imbunatatirea disponibilitatii si diseminarii informatiilor privind oportunitatile comune in cadrul zonei de frontiera;
 3. durabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale ale zonei, prin exploatarea prudenta si protejarea efectiva a mediului inconjurator;
 4. dezvoltarea economica durabila a regiunii de frontiera prin initiative comune, in vederea identificarii si intaririi avantajelor comparative si reducerii dezavantajelor;
 5. consolidarea coeziunii sociale si culturale prin actiuni de cooperare intre oameni si comunitati.


Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria este complementar celorlalte programe operationale cu finantare europeana.

Transportul, de exemplu, are propriul sau program operational, atat in Romania, cat si in Bulgaria, urmarind sa dezvolte retelele de importanta nationala; in acelasi timp, infrastructura de transport la nivel regional si local este finantata prin Programul Operational Regional; toate aceste programe finanteaza proiecte majore de investitii, la nivel national si regional. Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria intervine pentru a conecta aceste investitii peste granita si pentru a sustine o abordare unitara a dezvoltarii infrastructurii, in vederea accelerarii procesului de dezvoltare a regiunilor de granita si impiedicarii ramanerii lor in urma celorlalte regiuni.

 

REZULTATE PRECONIZATE

Rezultate strategice
Programul este concentrat asupra intaririi legaturilor de colaborare dintre comunitatile aflate in zona de frontiera, cu scopul de a stabili parteneriate prin care scopurile comune sa poata fi atinse. Ca urmare, principalul indicator al succesului este numarul si calitatea retelelor, legaturilor si proiectelor. Acestea vor fi masurate la sfarsitul programului.

Programul urmareste ca pana in anul 2015:

 • sa fie stabilite 385 de parteneriate si retele transfrontaliere pentru dezvoltarea comuna a zonei de colaborare;
 • sa fie active 40 de parteneriate permanente si retele transfrontaliere stabilite intre comunitatile de granita;
 • 70% dintre proiectele finantate sa respecte doua din cele patru criterii „comune”: dezvoltare comuna, implementare comuna, personal comun, finantare comuna;
 • 20% din proiectele finantate sa respecte trei dintre criteriile mentionate mai sus;
 • 10% din proiectele finantate sa indeplineasca toate cele patru criterii mentionate mai sus;
 • 39 de proiecte sa contribuie la imbunatarirea accesului la transport, retele ICT si servicii;
 • 150 de proiecte sa incurajeze si sa imbunatateasca protectia si managementul comun al mediului.


Rezultate indicative specifice
O parte din rezultatele preconizate ale programului sunt prezentatemai jos :

 • reducerea cu 30% a timpului de calatorie intre asezarile situate de o parte si de alta a granitei;
 • asigurarea accesului la reteaua ICT (tehnologia informatiei si comunicatiilor) pentru cel putin 3 milioane de oameni;
 • dezvoltarea unor sisteme comune de prevenire a inundatiilor si activitati comune de avertizare in caz de inundatii pe 70% din cursul Dunarii;
 • crearea a 20 de parteneriate pentru activitati de avertizare timpurie si raspuns in situatii de urgenta;
 • facilitati de afaceri de care sa beneficieze 500 de IMM-uri (intreprinderi mici si mijlocii);
 • dezvoltarea a 30 de materiale/ evenimente de promovare;
 • crearea a 10 produse turistice integrate;
 • 15 parteneriate care stimuleaza cooperarea transfrontaliera intre universitati, institute de cercetare si afaceri;
 • 360 000 de persoane informate despre opotunitati de angajare;
 • 3 500 de persoane absolvente ale cursurilor de instruire in zona transfrontaliera;
 • crearea a 30 de parteneriate intre institutiile de invatamant si instruire;
 • 4 500 de persoane participante la actiuni de cooperare “people-to-people”.

 

Legatura cu Programele Operationale Nationale (POs)

Acest program va contribui la realizarea obiectivelor generale stabilite de Romania si Bulgaria pentru a corespunde noii politici de coeziune a UE, precum accelerarea convergentei celor mai putin dezvoltate state membre si regiuni, prin imbunatatirea conditiilor de dezvoltare si ocuparea fortei de munca si prin consolidarea cooperarii transfrontaliere. In aceasta privinta, programul ar trebui sa functioneze in stransa legatura cu Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) pentru perioada 2007-2013, atat din Romania, cat si din Bulgaria, precum si cu alte Programe Operationale (PO) mentionate in aceste documente strategice.

Aceasta abordare va contribui la:

 • reducerea izolarii, prin imbunatatirea accesului la retelele si serviciile de transport, informatii si comunicatii;
 • imbunatatirea managementului si protectiei mediului, precum si prevenirea riscurilor naturale si tehnologice;
 • imbunatatirea si folosirea in comun a infrastructurii, in special in sectoare precum turismul si educatia, inovatia si societatea bazata pe cunoastere;
 • promovarea antreprenoriatului;
 • imbunatatirea capacitatii de adaptare la schimbarile economice si sociale.

 

Programele Operationale din Romania in perioada 2007-2013

In perioada 2007-2013, Romania primeste Fonduri Structurale si de Coeziune insumand 19,667 miliarde euro (12,660 miliarde euro sunt alocate din Fondurile Structurale si 6,552 miliarde euro din Fondul de Coeziune, in cadrul Obiectivului Convergenta, si 454 milioane euro pentru Obiectivul de Cooperare Teritoriala Europeana - inclusiv transferurile catre IPA si ENPI), in preturi curente. Pentru bugetul Programului Operational de Cooperare Transfrontaliara Romania-Bulgaria, Uniunea Europeana a alocat 217,8 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru o prezentare a Programelor Operationale pregatite de Romania in cadrul obiectivelor Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana, click aici.

 

Programele Operationale din Bulgaria in perioada 2007-2013

In perioada 2007-2013, Bulgaria primeste 6,852 miliarde de euro din Fondurile Structurale si de Coeziune (4,390 miliarde de euro sunt alocate din Fondurile Structurale si 2,283 miliarde de euro sunt alocate din Fondurile de Coeziune, sub Obiectivul Convergenta, iar 0,179 milioane euro din Fondurile Structurale sub Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana – inclusiv transferurile catre IPA si ENPI), toate in preturi curente.

Pentru o prezentare a Programelor Operationale pregatite de Bulgaria in cadrul obiectivelor Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana, click aici.

 

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

 

INTRODUCERE

Interreg V-A România-Bulgaria îşi propune sã extindã orizonturile regiunii, pentru a obţine rezultate concrete şi mãsurabile şi pentru a permite zonei sã devinã o regiune unde sã se poatã trãi, studia, lucra, vizita şi investi. Programul susţine procesul creãrii unor comunitãţi competitive şi sustenabile prin folosirea  într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea  fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Viziunea zonei transfrontaliere România-Bulgaria ca poartã de acces la zona de Est  a Dunării / Marea Neagrã,  ca punct central în largul Mãrii Negre-Dunăre-nordul Rinului, are ca scop să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea activelor regionale.

în conformitate cu "cadrul strategic comun" al UE,  cinci obiective tematice au fost selectate, printre cele unsprezece obiective tematice (OT), corespunzătoare priorităților Strategiei Europa 2020, cu scopul de a rãspunde la provocările cheie şi nevoile identificate. Pentru fiecare obiectiv thematic (OT), prioritățile de investiții specifice (PI) au fost selectate dintre cele pre-definite. Strategia Programului RO-BG se bazează pe cinci OT-uri, care sunt în concordanță cu problemele identificate, fiind cele mai potrivite pentru a fi abordate prin cooperarea transfrontalieră.

Obiectiv Tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor

Prioritatea de investiții 5.b: Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor.

Justificarea selectării: Necesitatea creşterii capacitãţii de adaptare a zonei transfrontaliere la schimbãrile climatice este legatã de efectele actuale şi viitoare ale acestora asupra acestei zone deja sensibile. Fenomene precum seceta, inundaţiile, eroziunile sau alunecãrile de teren pot conduce la pierderi de vieti omenesti si pot avea consecinţe negative asupra dezvoltãrii regiunii, în special pentru accesibilitatea sa, agricultura sa sau pentru turismul său. Astfel, este o prioritate sã consolidãm planificarea comunã împreunã cu dezvoltarea şi implementarea acţiunilor preventive şi de management pentru a spori capacitatea de atenuare si adaptare la efectele negative mentionate mai sus in zona transfrontaliera.

Obiectiv Tematic 6: Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Prioritatea de investiții 6.c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Justificarea selectării: Patrimoniul natural şi cultural al zonei CBC este subiectul unei varietãţi de presiuni antropice şi naturale precum industria sau schimbãrile climatice. Consecinţele lor sunt dãunãtoare pentru întreaga zonã de vreme ce interacţiunea peisajelor şi continuitatea habitatelor şi ecosistemelor subliniazã unitatea ecologicã a regiunii. Astfel este crucial să sporim capacitatea de integrare a efortului de protecţie a patrimoniului  natural şi cultural al zonei transfrontaliere în strategiile şi politicile de dezvoltare socio-economicã.

Prioritatea de investiții 6.d: Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice.

Justificarea selectării: În regiunea transfrontalierã riscurile de mediu şi efectele lor solicită mãsuri urgente şi concrete. Într-adevãr promovarea unei regiuni sustenabile şi cuprinzătoare presupune abordarea acestor probleme în mod holistic în măsura în care integrarea economiei transfrontaliere (incluzand sectoare precum agricultura sau turismul, sectoare puternic dependente de cadrul natural) presupune un ecosistem stabilizat. Astfel, este important sã sprijinim investiţiile în infrastructura verde şi reabilitarea ecosistemelor degradate (terenuri erodate şi/sau epuizate, maluri instabile, etc.) care să fie profitabile pentru întreaga zonã atât din perspectiva asigurării sustenabilitãţii cât şi din punct de vedere al creşterii capitalului uman şi tehnic.

Obiectiv Tematic 7: Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Prioritatea de investiții 7.b: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Justificarea selectării: Întrucât infrastructura de trecere a Dunării reprezintă principala cale de  trecere a frontierei dar şi principala bariera pentru accesibilitatea transfrontalieră, regiunea trebuie să renoveze infrastructura existentă de trecere a Dunarii dar şi să creeze unele noi, flexibile şi îmbunătăţite prin contectarea nodurilor secundare şi terţiare la reţeaua TEN-T, inclusiv prin crearea de noduri multimodale. În această direcţie, dezvoltarea transportului transfrontalier, cu un accent special pe transportul public la nivel regional, poate fi una dintre soluţiile pentru a creşte accesibilitatea transfrontalieră. Mai mult, accesibilitatea la infrastructurile TEN-T dinspre principalele centre urbane este mult mai bună decât cea dinspre oraşele de dimensiuni medii şi mici, în special dinspre cele aflate de-a lungul Dunãrii. Este astfel o prioritate reechilibrarea diferenţelor în ce priveşte gradul de accesibilitate al regiunilor rurale periferice şi cel al centrele economice regionale.

Prioritatea de investiții 7.c: Dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local.

Justificarea selectării: Ameliorarea condiţiilor de navigaţie pe căile fluviale interioare reprezintă o miză majoră transfrontalieră corelată cu necesităţile de dezvoltare a nodurilor multimodale, o alternativă durabilă la transportul rutier şi economia legată de acesta. SUERD sublinineaza că principala barieră în calea dezvoltării transportului durabil pe Dunăre este reprezentată de navigabilitatea acesteia. Mai mult, nivelul scazut al legaturilor intermodale la nivel transfrontalier şi la nivelul Dunării necesită soluţii în vederea creşterii accesibilităţii teritoriului şi asigurării sustenabilităţii potenţialului de transport al Dunării. Această acţiune va fi de două ori benefică având în vedere că lipsa infrastructurilor fluviale şi maritim-portuare prietenoase cu mediul reprezintă o barieră importantă pentru dezvoltarea turismului durabil la nivel transfrontalier.

Obiectiv Tematic 8: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 8.i: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea piețelor forței de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea comună.

Justificarea selectării: Întrucât zona prezintă rate ridicate ale şomajului, niveluri scăzute ale salariilor şi un fenomen structural de “fugă a creierelor”, este important să se răspundă necesităţii dezvoltării unei pieţe a muncii transfrontaliere cuprinzătoare şi integrată care să conducă la apariţia unor noi oportunitãţi economice şi la îmbunãtãţirea perspectivelor pe piaţa muncii. Provocarea constã în schimbarea percepţiei pãrţilor interesate asupra dimensiunii pieţei şi reducerea barierelor dintre sistemul de educaţie şi angajatori, angajaţi şi companii şi cel mai important, dintre cele douã zone de o parte si de alta a frontierei.

Obiectiv Tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a persoanelor interesate și a unei administrații publice eficiente prin acțiuni menite să dezvolte capacitatea instituțională și eficiența a administrațiilor și serviciilor publice vizate de implementarea FEDR, precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice

Prioritatea de investiții 11.iv: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Justificarea selectării: Autoritãţile publice de la nivelul zonei transfrontaliere sunt confruntate cu probleme similare, fiind adesea considerate birocratice, opace şi puţin deschise iniţiativelor societãţii civile. O mai buna guvernanţă este posibilă doar în condiţiile în care autorităţile publice deţin capacitatea instituţională pentru a coopera cu alte parţi interesate prin identificarea unor soluţii comune la probleme comune.

Obiectivul principal din spatele alocării financiare pentru obiectivele tematice ale Programului este de a duce la îndeplinire, într-un mod eficient, rezultatele preconizate ale Programului, pe baza resurselor disponibile.

Programul este finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Sprijinul FEDR alocat Programului se ridică la 215 745 513 EUR, apropiat de nivelul din perioada anterioară de programare. Din această sumă, 6% sunt dedicați Asistenței Tehnice.
82% din fondurile disponibile este alocată la trei OT, respectându-se astfel cerințele de concentrare a fondurilor: Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată” (38%), Axa Prioritară 2 ”O regiune verde” (25%) și Axa Prioritară 3 ”O regiune sigură” (19%), ce corespund OT 7,6 și 5. Axa prioritară 4 - "O regiune calificată și favorabilă incluziunii" (7%) și Axa prioritară 5 "O regiune eficientă" (5%) corespund OT  8 și 11.

Selectarea și prioritizarea s-au bazat pe nevoile din zona transfrontalieră aşa cum au fost identificate prin Analiza Teritorială și pe feedback-ul părților interesate în procesul de programare. Corelația ce trebuie să existe între bugetul disponibil și obiectivele identificate a fost, de asemenea, luată în considerare.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page